DESENVOLUPAMENT DE GRUPS COOPERATIUS D’ESPECIALISTES EN ONCOLOGIA

F. Guedea, F. Casas, T. Eudaldo, JM. Bachaud.

 

1. DESENVOLUPAMENT DE GRUPS COOPERATIUS D’ESPECIALISTES EN ONCOLOGIA

En l’àmbit de la Medicina en general, i en particular en l’àmbit de l’Oncologia, és essencial el treball multidisciplinar i multicèntric per tal de comparar resultats i obtenir una curació màxima en els pacients afectes de càncer. S’han desenvolupat durant aquests anys nombrosos grups cooperatius, que reuneixen oncòlegs dins de Catalunya (Societat Catalano-Balear d’Oncologia), oncòlegs de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol (SEOR-Sociedad Española de Oncología Radioterápica, SEOM-Sociedad Española de Oncología Médica, FESEO-Federación Española de Sociedades Oncológicas, etc.), i d’oncòlegs catalans amb la resta de països de la unió europea (ESTRO-European Society of Radiation Therapy and Oncology, ESMO- European Society of Medical Oncology, etc.).

Dins d’aquest darrer context, i com exemple de cooperació entre dos països de la Unió Europea, està el GOCO (Grup Cooperatiu Català-Occità). Aquest grup que va ser creat l’any 1992, reagrupa oncòlegs radioteràpics de les regions de Catalunya, Midi-Pyrenées i Languedoc Rousillón. Aquest grup enllaça la cooperació ja històrica en l’àmbit mèdic entre aquestes regions i en particular potència el triangle Barcelona-Toulouse-Montpellier.

Així mateix aquest grup reuneix tres tipus d’especialistes, els oncòlegs radioteràpics, els físics mèdics i els tècnics de radioteràpia.

A continuació es passarà a descriure breument aquest grup, com exemple de tots aquests grups cooperatius en oncologia que existeixen a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a tota la Unió Europea.

2. ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL GOCO

El dia 8 de febrer de 1989 es va elaborar un Protocol de Cooperació, en l’àmbit de la salut, entre la Generalitat de Catalunya i el "Conseil Régional de Midi-Pyrénées", que va permetre la creació del GOCO. Però la relació científica catalana-occitana en el camp de les radiacions ionitzants, no era un fet nou. Els dies 9 i 10 de juny de 1935 es trobaren a Barcelona, els representants de les dos filials de la "Societé de Radiologie Medicale de France": la "Societé de Radiologie du Litoral Méditerranéen" i la "Societé d’electro-radiologie du Sud-Ouest".

La jornada de treball va ser sobre el diagnòstic radiològic de la tuberculosi intestinal, a càrrec del Dr. Pinós. A continuació es va visitar el Pavelló del Càncer de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que destacava per les seves modernes instal·lacions de radioteràpia profunda. La jornada científica va continuar a la Facultat de Medicina de Barcelona on el Dr. Astier de Marsella va presentar "Radiothérapie de l’Hyperthyroidisme". Es va acordar una segona reunió per l’any 1936, que, per raons conegudes per tots, no va arribar a celebrar-se.

3. SITUACIÓ ACTUAL DEL GOCO

A partir de 1936 va existir un període de mutu desconeixement, fins l'abril de 1979 que es va celebrar a Carcasona el "I Congreso Interregional de Medicina".

El dia 30 de setembre de 1989 es reunien a Toulouse representants de la regió i del Centre Hôpitalier Regional (CHR) de Toulouse per debatre sobre transferència tecnològica i cooperació amb Catalunya. El 30 de gener de 1990 el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Dr. X. Trias firmava el Protocol de Cooperació en el camp de la sanitat entre la Generalitat de Catalunya i la regió Midi-Pyrenées.

El desenvolupament d’aquests acords es va iniciar el 27 de març de 1990 amb una visita al CHR de Toulouse per part d’una delegació catalana i amb la visita a Barcelona el 15 de juny de 1990 de dos metges del CHR de Toulouse. En el mes de novembre les relacions en l’àmbit de l’oncologia radioteràpica es consoliden amb l’intercanvi de dos infermeres de la unitat de Braquiteràpia de l’Hospital de Bellvitge al CHR. Aquest centre, a partir del curs acadèmic 1990-1991 va acollir un radiofísic en la "Diplomature d’êtudes Approfondis" (DEA) de Física Radiològica, fet que s’ha repetit fins l’actualitat.

Continuant amb aquesta línea de col·laboració en el camp de la radiofísica, es van reunir a finals de gener de 1991 a l’Hospital Claudius Regaud, els responsable del DEA de Radiofísica, representats per el Professor Blanc (Director de Física Atòmica, Universitat Paul Sebatier de Toulouse), amb el Dr. J.M. Borràs i les responsables dels serveis de Radiofísica de l’Hospital de Bellvitge i de Sant Pau. En aquesta reunió van participar també els radiofísics del "Institute Gustave Roussy", els Drs. Chavaudrá i Aubert.

El dia 27 de març de 1992 es va celebrar a Arties (Vall d’Aran) la I Jornada de treball Franco Catalana en el camp de la cancerologia, contemplant especialment les associacions radioquimioteràpia i les perspectives de futur en el tractament dels tumors d’ORL.

Poc temps després es presentava com a memòria del DEA de física radiològica "Intercomparaison de la dose absorbée dans diferents faisceaux d’irradiation". Project multicentrique franco-catalan".

A l'any següent, en el mes de març de 1994, J.M. Bachaud i P. Francois del CCR es desplacen a Barcelona amb dos objectius principals: dotar al GOCO d’estatuts jurídics i organitzar la segona reunió del GOCO, amb intenció fundacional, que es celebraria el dia 4 de novembre de 1994 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. En els anys 1995 i 1996, la tercera i quarta jornada de treball del GOCO, es va celebrar respectivament a Toulouse i Reus, destacant l’alt grau de participació, tant de metges com de físics i tècnics.

L’any 1997 en el mes de novembre es va celebrar el V Congrés anual, amb una assistència de 186 membres i en el que es van establir per primera vegada conferències de formació continuada per metges, físics i tècnics de radioteràpia. Així de forma paral·lela cada grup podia assistir a les conferències sobre temes particulars d’interès i participar en la seva discussió. La VI reunió del GOCO va tenir lloc els dies 6 i 7 de novembre de 1998 a Barcelona, congregant al voltant de 160 participants i presidit pel Dr. Valls de l’Hospital de l’Esperança de Barcelona. Finalment la VII reunió del GOCO es va celebrar a Perpinyà el mes de desembre de 1999 i va reagrupar 180 persones.

En l’àmbit de treballs científics, el GOCO ha realitzat fins el moment, un estudi aleatoritzat multicèntric per estudiar la utilitat de l’hiperfraccionament en el càncer de laringe i diferents protocols de tractament conjunts. També s’elaboren bases de dades conjuntes en el tractament conservador del càncer de mama. S’ha publicat en la International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics (44:47-52,1999), un estudi retrospectiu dels sarcomes uterins tractats en els últims anys en la majoria dels hospitals que pertanyen al GOCO. L'any 2000 es publica l'article "A way to perform a quality assurance control for head and neck treatments in a co-operative group of radiotherapy" a la revista Physica Medica 2000 volXVI_4. I, més recentment, s'ha publicat un protocol de control de qualitat de TC dedicats a radioteràpia a la Revista de Física Médica 2005; 6(1) 37-45.

També s’han presentat diferents propostes per nous estudis que inclouen la braquiteràpia de parpella i la del penis, un estudi retrospectiu dels timomes malignes tractats per els centres que pertanyen al GOCO i finalment un estudi sobre el valor pronòstic de la quimioteràpia neoadyuvant a la irradiació, en el tractament del càncer de pulmó no microcític inoperable.

 

4. IMPORTÀNCIA DELS GRUPS COOPERATIUS.

Aquest exemple de cooperació entre dos països de la Unió Europea en l’àmbit de l'oncologia radioteràpica, ens demostra la importància que tenen els grups cooperatius des d’un punt de vista científic, tècnic, motivador a nivell professional i d’interrelació entre especialistes i centres.